АТ>Call

Top  Previous  Next

Синтаксис:        

АТ>Call=<Clip/ANS/NANS>,<CONFIG/COMMAND/EVENT/Call/Телефонен Номер>

 

Кратко описание:

 Позвънява на всички телефонни номера от посочената група или на посочения телефонен номер. Използва се за тестове на  устройството.

 

Параметри:

 <Clip/ANS/NANS> Типа на позвъняване. Детайли за типовете позвъняване има в частта Изходящи позвънявания.

 <CONFIG/COMMAND/EVENT/Call/Телефонен Номер> Група телефонни номера или параметър тип Телефонен Номер.Предназначението и работата с групите телефонни номера е описано в частта Телефонни номера.

 

Особености: Няма