ACTIV

Top  Previous  Next

Синтаксис:        

 ACTIVE <ON/OFF>[,<Време>]

Кратко описание:

 Установява състоянието на устройството.Опционално,след зададеното време в секунди.

Параметри:

 <ON/OFF>

   Състояние в което устройството да се установи

         - ON :  Активно състояние. Състоянието на входовете и входното напрежение се следи и се извършват програмираните операции при възникване на събитие.

         - OFF: Неактивно състояние. Състоянието на входовете и входното напрежение не се следи.

 <Време>

  Допустим интервал е 0..600

  Ako този опционален параметър присъства устройството ще премине в указаното състояние след посоченото от параметъра време в секунди.

Пример:

 АCTIVE        ON,2:00

 Тази команда указва активиране на устройството след изтичане на 2 минути.        

 

Особености:

Ако команда ACTIVE с параметър време все още не е изпълнена поради това че зададеното време не е изтекло и пристигне нова команда ACTIVE,предишната команда ще се се игнорира.