ACTVOFF

Top  Previous  Next

Синтаксис:

ACTVON        <NOT\Clip\Ring\Call\STAT>,<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>[,<Време>,<Време>]

ACTVOFF        <NOT\Call\Clip\STAT>,<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>[,<Време>,<Време>]

 

 Тези две команди конфигурират поведението на устройството при активиране и деактивиране. Могат да се изпълнят две операции. При преминаване на устройството в режим Активен се изпълняват операциите зададени с първата команда. При преминаване в режим Неактивен се изпълняват операциите зададени с втората. Текущото състояние може да се провери с командата ACTVACT?.

 

Параметри:

 <NOT\Call\Clip\STAT>: Задава първата операция:

NOT

Първата операция не се изпълнява

Clip

Позвъняване от съответния тип към телефоните от групата <Event>. Подробности за видовете позвънявания има в частта Изходящи позвънявания.

Ring

Call

STAT

Изпраща съобщение със статуса на системата на групата телефонни номера <Event>. Еквивалентно на изпълнение на командата STAT?.

 

<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>: Втората операция - Установяване на изходите. Първия параметър се отнася за Изход 1 а втория за Изход 2.

 

NOT

Първата операция не се изпълнява

ON

Позвъняване тип <Ring> към телефоните от групата <Event>.

OFF

Позвъняване тип <Clip> към телефоните от групата <Event>.

 

При ON и ОFF резултата е като от изпълнението на командата OUT със съответния параметър. Ако са включени следващите параметри OUT се изпълнява и с параметър време.

 

[,<Време>,<Време>] Опционален параметър <Време> за командата OUT. Допустимия интервал е същия както при командата OUT. Първия параметър се отнася за Изход 1 а втория за Изход 2.

 

Пример: В примера Известяване за преминаване през обект е използвана тази команда.

 

Особености:

 Режима на работа на устройството се записва в енергонезависимата памет. При стартиране на устройството се изпълняват зададените с тези команди операции с изходите. Първата операция не се изпълнява. Ако преди изключването режима е бил активен то ще се изпълнят операциите зададени с ACTVON,в противен случай ще се изпълнят зададените с ACTVOFF.