DEVINFO?

Top  Previous  Next

Синтаксис:         DEVINFO?

 

Кратко описание:

 Връща информация за устройството.

 

Параметри: няма

 

Формат на отговора:

 <Тип на устройството><Сериен номер><Софтуерна версия><Потребителско име>

 Примерен отговор:

 MG-08-F SN:000001 Soft.Ver.1.02  <Name>:Obekt1

 

Особености: няма.