ICFG

Top  Previous  Next

Синтаксис:

 ICFG <Вход>,<Inv/Ninv>,<PU/PD>,<NOT/RISE/FALL/CHANGE/IRISE/IFALL/ICHANGE>,<NOT/MSG/ACTIV/DEACTIV/Clip/Call/Ring>,<Време>

 

Кратко описание:

 Конфигуриране функционалността на вход.

Чрез тази команда се определя интерпретирането на сигнала на входа и поведението на устройството при промяна на състоянието му.

 

Параметри:

 Предназначението на параметъра <Време> се променя в зависимост от предхождащата го опция.Той е общ тип параметър и формата му е описан в частта Общи типове параметри.

 

 - <Вход> Номер на входа който се конфигурира. Допустим диапазон от 1 до 3.

 

 - <Inv/Ninv> Инверсия на входа.Начин по който устройството интерпретира наличието на напрежение на входа.

 

Опция

Значение

Inv

Липсата на напрежение на входа е състояние "On",наличието "Off".

Ninv

Наличието на напрежение на входа е състояние "On",отсъствието "Off".

 

 - <PU/PD> Резистор към входа. Да се има пред вид че при двата варианта праговото напрежение на входа е различно. Праговите напрежения за двата варианта са описани в частта Технически характеристики.

 

Опция

Значение

PU

Към входа е включен резистор към +3.8V от вградения акумулатор.

PD

Към входа е включен резистор към маса.

 

 - <NOT/RISE/FALL/CHANGE>  Указва при каква промяна на състоянието на входа се генерира събитие.

 

Опция

Значение

NOT

Не се генерира събитие.

RISE

Преход от "Off" към "On"

FALL

Преход от "On" към "Off"

CHANGE

При всяка смяна на състоянието

IRISE / IFALL/ ICHANGE

Като при съответните опции незапочващи с буквата I. Разликата е че при тези опции събитие се генерира и при Режим на работа Неактивен

 

 - <MSG/ACTIV/DEACTIV/Clip/Call/Ring>

    Операция която се изпълнява при възникване на събитие и значение на параметъра <Време>:

 

Опция

Операция при възникване на събитие

Значение на параметъра <Време>

NOT

Не се изпълнява операция. Тази опция се използва в случай че събитието е необходимо да се записва в Лога за събития и не е необходимо да се извършва някаква операция.

MSG

Изпращане на съобщение

Времето за филтрация на изпращаните съобщения

ACTIV

Активиране на устройството

При възникване на събитие ще се извика командата ACTIVE.Първия параметър с който ще се извика зависи от активната опция опция, а втория е <Време>.Допустим интервал е 0..600

ACTIVE ON,<Време>

DEACTIV

Деактивиране на устройството

ACTIVE OFF,<Време>

Clip

Еднократно  позвъняване

Не се използва

Call

Позвъняване изискващо отговор от абоната. Отговора се прави с отхвърляне на входящото повикване /Reject/. При приемане на входящото повикване устройството веднага прекъсва връзката и също се приема за отговор.Всяко позвъняване е с продължителност 30 секунди

Ring

Позвъняване не изискващо отговор от абоната.При приемане на входящото повикване устройството веднага прекъсва връзката.Позвъняването е с продължителност 30 секунди

 

Пример:

 ICFG 2,INV,PU,RISE,MSG,600

 

 2 -> Указава че се конфигурира вход номер 2

 INV -> Указва че отсъствието на напрежение на входа се приема за "On" а наличието за "Off"

 PU -> Към входа е включен е резистор към +3.8V от вградения акумулатор.

 RISE и  MSG указват че при преход от "Off" към "On" възниква събитие и  се изпраща съобщение.

 600 е времето за филтрация в секунди. Ако бъде изпратено съобщение за промяна състоянието на входа започва да тече времето на таймер който  се инициализира с време 600 секунди. Ако преди изтичане на това време се генерира отново събитие то съобщение няма да бъде изпратено. Изпращането ще бъде възможно едва след изтичането на това време.

         

Особености:

 Командата ICFG с параметър съответния вход нулира таймера за съобщенията на този вход.