ICFG?

Top  Previous  Next

Синтаксис: ICFG? <Вход>

 

Кратко описание:

 Връща информация за конфигурацията на посочения вход.

 

Параметри:

 <Вход> Номер на входа.

 

Формат на отговора:

 <Input Config>:<Input,Inv/Ninv,PU/PD,Not/Rise/Fall/Change,Msg/Activ/Deactiv/Clip/Call/Ring,Време>[:<DISABLE FUNCTION>]

 - Input                Номер на входа.

 - Inv/Ninv        Инверсия на входа.

         - Inv Липсата на напрежение на входа е състояние "On",наличието "Off".

         - Ninv Наличието на напрежение на входа е състояние "On",отсъствието "Off".

 - PU/PD

         - PU: Към входа е включен резистор към +3.8V от вградения акумулатор.

         - PD: Към входа е включен резистор към маса.

 - Not/Rise/Fall/Change

  Указва при каква промяна на състоянието на входа се генерира събитие.

         - Not: Не се генерира събитие.

         - Rise: Преход от "Off" към "On"

         - Fall:  Преход от "On" към "Off"

         - Change: При всяка смяна на състоянието.

 - Msg/Activ/Deactiv/Clip/Call/Ring

    Операция която се изпълнява при възникване на събитие:

         - Msg:   Изпращане на съобщения

         - Activ: Активиране на устройството

         - Deactiv: Деактивиране на устройството

         - Clip:    Еднократно позвъняване

         - Call: Позвъняване изискващо отговор от абоната. Отговора се прави с отхвърляне на входящото повикване /Reject/. При приемане на входящото повикване устройството веднага прекъсва връзката и също се приема за отговор.Всяко позвъняване е с продължителност 30 секунди.

         - Ring:

           Позвъняване не изискващо отговор от абоната.При приемане на входящото повикване устройството веднага прекъсва връзката.Позвъняването е с продължителност 30 секунди.

 Време Време за филтрация на изпращаните съобщения в секунди.

 

 <DISABLE FUNCTION> Ако този вход е указан да изпълнява функцията "Деактивиране на устройството"  то ще бъде включен и този параметър.

 

Пример:

 Евентулален отговор на ICFG 2 e:

         <Input Config>:<2,Inv,PU,Rise,Msg,600>

 2 -> Указава че информацията е за вход номер 2

 Inv -> Указва че отсъствието на напрежение на входа се приема за "On" а наличието за "Off"

 PU -> Към входа е включен е резистор към +3.8V от вградения акумулатор.

 Rise и  Msg указват че при преход от "Off" към "On" ще се изпратят съобщения.

 600 е времето за филтрация в секунди. Ако бъде изпратено съобщение за събитие започва да тече времето на таймер инициализиран с 600 секунди. Ако преди изтичане на това време се генерира отново събитие то съобщения няма да бъдат изпратени. Изпращането ще бъде възможно едва след изтичането на това време.

         

Особености:

 Командата ICFG с параметър съответния вход нулира таймера за съобщенията на този вход.