IMSG

Top  Previous  Next

Синтаксис:         IMSG <Вход>,<Съобщение>

 

Кратко описание:

 Установява съобщението асоциирано с указания вход. Когато с командата ICFG петия параметър е конфигуриран на MSG и възникне събитие,асоциираното към входа съобщение се изпраща на групата <Event>. Зададеното съобщение може да се провери с командата IMSG?.

 

Параметри:

 <Вход>: Номер на входа.

 <Съобщение>: Задава съобщенията които се изпращат при възникване на събитие при съответния вход. Подробности за параметъра има в частта Общи типове параметри.

 

Пример:

 IMSG 1,Door open/Door close#

    Тази команда установява асоциираното с вход номер едно съобщение на "Door open/Door close".

Ако името на устройството е "Guard1",при преминаване на съответния вход от състояние "Off" в състояние "On" ще се изпрати следното съобщение:

MG08:<Guard1>: <05/06/08,5:45> Door open

А при преминаване от "On" към "Off" съобщението ще бъде:

MG08:<Guard1>: <05/06/08,5:45> Door close

 

Особености:

Ако се състои само от символа # то асоциираното съобщение ще се изтрие и при събитие на съответния вход ще се използва съобщението по подразбиране което е "Input X On/Input X Off" където x е номера на входа.

 

Когато тази команда се изпълнява от АТ Интерфейса е необходимо параметъра <Съобщение> да се загради в кавички. В противен случай всички паузи /Space/ ще бъдат изрязани.

Пример: АТ>IMSG=1,"Door open/Door close#"