MSGLIVE

Top  Previous  Next

Синтаксис: MSGLIVE <Време>,<Време>,<Време>

 

Кратко описание:

 Установява времената за изпращане на изходящите SMS. Подробности относно времената за изпращане могат да се намерят в часта Изпращане на SMS

Параметри:

 Трите параметъра са време в минути и могат да бъдат в диапазона 5-2880 /48 часа/

 Първо време:        Съобщения отговор.

 Второ време:        Съобщения за събития по входовете и промяна на външното захранващо напрежение.

 Трето време:        Съобщения за възникнали грешки.

 

Особености: Няма