MSGLIVE?

Top  Previous  Next

Синтаксис: MSGLIVE?

 

Кратко описание:

  Връща времената за изпращане на изходящите SMS. Подробности относно времената за изпращане могат да се намерят в частта Изпращане на SMS

 

Параметри: няма

 

Формат на отговора:

 <Msg.Live>: <Време,Време,Време>

 Трите параметъра са време в минути и могат да бъдат в диапазона 5-2880 /48 часа/

 Първо време:        За съобщения отговор.

 Второ време:        За съобщения за събития по входовете и промяна на външното захранващо напрежение.

 Трето време:        За съобщения за възникнали грешки.

 

Особенности: Няма