OPT

Top  Previous  Next

Синтаксис:

 OPT <EN/DIS><STMSG | PWCTRL | PWCHK | CRCTRL | IGNCTRL | RMSG | ATPASS |  MSGDIS | CRD >

 

Кратко описание:

 Установява състоянието на опциите на устройството. Списък на активните опции може да се получи с командата OPTEN?.

 

Параметри:

 <EN/DIS>: Състояние в което ще се установят опциите от следващия параметър.

 

 <EN/DIS><STMSG | PWCTRL | PWCHK | CRCTRL | IGNCTRL | RMSG | ATPASS |  MSGDIS | CRD >

         Списък от опции които ще се установят в указаното от първия параметър състояние.

 

STMSG

Изпращане на съобщение със статуса при стартиране на устройството

PWCTR

Следене на външното захранване и изпращане на съобщения при отпадането и възстановяването му.Деактивирането на опцията не деактивира записа на отпадането и възстановяването на напрежението в Лога за събития.Тази опция може да се променя и с командата PWCTRL. Състоянието и може да се получи и с командата PWCTRL?. Съобщението което се изпраща при генериране на събитие се задава с PWMSG, а може да се провери с PWMSG?

PWCHK

Следене на външното захранващо напрежение за излизане извън зададени граници. Следенето се конфигурира с командата PWCHKCFG а състоянието на настройките може да се провери с PWCHKCFG?.

CRCTRL

Следене кредита на предплатена карта. Подробности за тази възможност има в частта Следене кредита на предплатена карта.

IGNCTRL

Следене за запалване на двигателя. Използва се при монтиране в автомобил. Детектирането се осъществява по захранващото напрежение. В текущата версия на софтуера не е реализирано.

RMSG

Разрешава изпращането на съобщения при роуминг. Изходящите позвънявания не се влияят от нея.

ATPASS

При активирана опция,за въвеждане на команди от AT Интерфейса първоначално се изисква въвеждането на паролата на устройството с командата AT>PSW

MSGDIS

Забрана за изпращане на SMS съобщения. Тази опция се използва предимно за тестове.

CRD

Редуцира изходящите позвънявания. Ако опцията е активна при добавяне на изходящо позвъняване в опашката се проверява дали в нея има позвъняване от съответния тип към съответния номер и ако такова е налично не се добавя ново позвъняване

         

Пример:        Opt en,STMSG,PWCTRL,CRCTR

Тази команда ще активира трите опции включени в списъка. Състоянието на останалите опции няма да бъде променено.

 

Особености:

Опциите в списъка могат да бъдат в произволен ред.

Опцията PWCHK се променя и чрез командата PWCHKCFG.