OUT

Top  Previous  Next

Синтаксис:        

 OUT <Изход>,<ON/OFF>[,<Време>]

Кратко описание:

 Установява указания изход в указаното състояние. Опционално,за указаното време в секунди.

Параметри:

 <Изход> Номер на изхода

 ON/OFF Състояние в което изхода да се установи

         - ON :  Включен.

         - OFF: Изключен.

 <Време>

  Допустим интервал е 0..86400 секунди /24 часа/.

  Ako този опционален параметър присъства изхода ще се установи в указаното състояние за посоченото от параметъра време в секунди.След изтичане на това време изхода ще се установи в обратното състояние.

 

Пример:

 OUT 2,on,1:0:0

Тази команда ще установи изход 2 в състояние "On" за един час. След изтичането на това време изхода ще се установи в "Off".

 

Особености:

Всеки изход има таймер който тази команда активира/деактивира.

Ако параметъра <Време> не е включен в командата,таймера се деактивира ако е бил активиран от предишна команда OUT или OUTS.

Ако параметъра е включен и различен от нула таймера се инициализира със зададеното време.

Ако таймера е бил активен в момента то той се реинициализира с новото време.

 

Точността на таймерите е +0/-1 секунда. За пример:

командата OUT 1,on,1 ще установи изхода в "On" за време между 0  и 1 секунда