OUTS

Top  Previous  Next

Синтаксис:        

 OUTS <ON/OFF за Изход 1>,<ON/OFF за Изход 2>[,<Време>].

Кратко описание:

 Установява всички изходи в указаното състояние. Опционално,за указаното време в секунди.

Параметри:

 <ON/OFF>

   Състояние в което устройството да се установи

         - ON :  Включен. Релето е включено.

         - OFF: Изключен. Релето не е включено.

 <Време>

  Допустим интервал е 0..86400 секунди /24 часа/.

  Ako този опционален параметър присъства,изходите ще се установят в указаното състояние за посоченото от параметъра време в секунди.След изтичане на това време изходите ще се установят в срещуположното състояние.

 

Пример:

 OUTS ON,ON,1:30:0

Тази команда ще установи и двата изхода в състояние "On" за един час и половина. След изтичането на това време изходите ще се установят в "Off".

 OUTS OFF,OFF,10

Тази команда ще изключи 2 та изхода за 10 секунди след което пак ще ги включи. Ако изходите са изключени ефекта ще бъде че ще се включат след 10 секунди. По този начин може да се реализира включване или изключване след определен интервал.

 

Особености:

Всеки изход има таймер който тази команда активира/деактивира.

Ако параметъра <Време> не е включен в командата,таймера се деактивира ако е бил активиран от предишна команда OUT или OUTS.

Ако параметъра е включен и различен от нула таймерите се инициализират със зададеното време.

Ако таймера е бил активен в момента то той се реинициализира с новото време.

 

Точността на таймерите е +0/-1 секунда. За пример:

командата OUTS 1,on,on,1 ще установи изходите в "On" за време между 0  и 1 секунда