OUTS?

Top  Previous  Next

Синтаксис: OUTS?

 

Кратко описание: Връща състоянието на изходите и съответстващите им таймери.

 

Параметри: няма.

 

Формат на отговора:

 <Outs?> :<State:On/Off,On/Off>:<Timers:Време,Време>

 State: Състояния на изходите. Първия параметър е състоянието на първи вход.

 Timers: Време на таймерите на изходите в секунди. Това е оставащото до задействане на таймера време. При изтичането му състоянието на съответния изход ще се промени на срещуположното. Ако времето е 0 това означава че таймера не е задействан. Допълнителна информация за установяването и работата на таймерите може да се намери в описанието на командите OUT и OUTS.

 

Пример:

 Пример за възможен отговор:

 <Outputs> <State>:On,Off>  <Timers>:600,0

 Този отговор показва че първи изход е включен а втори изключен.След изтичането на 600 секунди таймера на първи изход ще го изключи.

 

Особености: няма.