PWCHKCFG

Top  Previous  Next

Синтаксис:        

 PWCHKCFG <On/Off>[,<Ulow цяла част>,<Ulow дробна част>,<Ulow Хистерезис>,<Uh цяла част>,<Uh дробна част>,<Uh Хистерезис>]

 

Кратко описание: Конфигурира следенето на външното захранващо напрежение за излизане извън зададени граници.Първия параметър е задължителен а следващите 6 параметъра могат и да отсъстват. В този случай стойноста им не се променя.Това дава възможност чрез съкратен синтаксис на командата да се включва или изключва този контрол.С командата PWCHKCFG? може да бъде проверено състоянието на тази настройка. В състояние заводски настройки контрола е забранен.

 

Параметри:

 

Параметър

Диапазон

Значение

<On/Off>

On или Off

Включване / Изключване на контрола. При състояние On се изпращат съобщения при спадането под зададената граница,при покачване над зададената граница и при последващо влизане в нормалните граници.

<Ulow цяла част>

0 до 30

Ulow V

При спадане на външното захранващо напрежение под тази граница се изпраща предупредително съобщение към групата <Event>

<Ulow дробна част>

0 до 999

<Ulow Хистерезис>

1 до 2999

Хистерезис на контрола на Ulow в mV.

След като външното захранващо напрежение е спаднало под Ulow и е изпратено съобщение за това,съобщение за възстановяването му в нормални граници ще бъде изпратено при покачване над Ulow + <Ulow Хистерезис>

<Uh цяла част>

0 до 30

Uh V

При покачване на външното захранващо напрежение над тази граница се изпраща предупредително съобщение към групата <Event>

<Uh дробна част>

0 до 999

<Uh Хистерезис>

1 до 2999

Хистерезис на контрола на Uh в mV.

След като външното захранващо напрежение се е покачило над Uh и е изпратено съобщение за това,съобщение за възстановяването му в нормални граници ще бъде изпратено при спадането му под Uh - <Uh Хистерезис>12

 

Пример:

 PWCHKCFG on   включва контрола. PWCHKCFG off го изключва.

Пример за пълния формат на командата:

 PWCHKCFG on,10,2,50,14,55,250

Тази команда включва контрола и установява

 Ulow = 10,2V и хистерезис 50mV

 Uh = 14,55V и хистерезис 250mV

 

Особености:

Чрез първия си параметър тази команда активира/деактивира опцията PWCHK.
При активна опция PWCTRL при при отпадане и възстановяване на външното захранващо напрежение се получават 2 съобщения. Ако желаната функционалност не изисква специално използването и на двете опции да се използва само една от тях.
Ако захранващото напрежение се колебае около някоя от границите е възможно да се генерират множество SMS-и. При такава ситуация е необходимо да се зададе максимално допустимия за случая хистерезис.