TIME

Top  Previous  Next

Синтаксис:         TIME [ <+/- Секунди>]  / [ <Дата>,<Час> ]

 

Кратко описание:

 Сверява часовника на устройството.

 

Параметри: Има 3 варианта за използване на командата:

Без параметър: Използва за база часа в който съобщението е постъпило на сървъра на оператора като добавя 5 секунди,тоест добавя средното време за получаване на съобщението. Метода не е точен но GSM мрежата не предлага по точен метод за получаване времето на сървъра. Този вариант не е достъпен при работа през AT Интерфейса.
С параметър <+/- Секунди>: Коригира времето на часовника с посоченото време в секунди. Допустим диапазон 1...3600. Това е метода за установяване на времето с точност до секунда. Последователността на операции може да бъде следната. В предварително известен час се задейства някой от входовете който е настроен да изпраща съобщение. В полученото съобщение е включен и часа на събитието според часовника на устройството. Пресмята се разликата между това време и времето в което е задействан входа и се изпраща съответната команда за корекция.
С параметри  [ <Дата>,<Час> ] Сверява с посоченото време.

 

Примери:

 TIME

 TIME +20

 TIME 07/12/08,07:10:00

 

Особености:

Командата изпълнена от АТ Интерфейса действа без закъснение.При изпълнение от SMS интерфейса се получава закъснение. Обикновено времето от изпращане до получаване на съобщението е няколко секунди но да се има пред вид че може да бъде и значително.Особено ако устройството не е в обхват в момента.

Ако часовника е преместен назад с тази команда,таймерите които са вече задействали няма да се задействат повторно при достигане на часа за който са настроени. Ще задействат в следващото денонощие.

Ако часовника се премести напред и подмине с повече от минута времето в за което е настроен някой таймер,то таймера няма да задейства в текущото денонощие.