TIMER

Top  Previous  Next

Синтаксис:        

 TIMER <Номер>,<On/Off> [,<ONCE/REGULAR>] [,<Час>] [,<OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT>]

         {,<Изход>,<On/Off>,<Време>}  {,<On/Off>,<Време>}

Кратко описание:

 Установява настройките,активира или дезактивира указания таймер.

 

Параметри:

 <Номер>: Номер на таймера.  1 до 8.

 

 Следващите параметри са незадължителни.

 

 <On/Off> Установява състоянието на таймера. On го поставя в активно състояние а Off го забранява. Когато този параметър отсъства се приема че параметъра е със стойност On.

 

[,<ONCE/REGULAR>]

ONCE        Указва таймера да се деактивира след като задейства.
REGULAR Tаймера задейства всеки път когато се достигне зададения час.

Ако параметъра отсъства то тази настройка запазва предишната си стойност.

 

[,<Час>]        Указва часа на задействане на таймера. Форматът е чч:мм:сс или чч,мм,сс. чч,мм и сс задължително трябва да бъдат двуцифрени а указания час да бъде валиден. В противен случай се генерира съобщение за грешка.При отсъствие на този параметър тази настройка запазва предишната си стойност.

 

[,<OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT>] Указва операцията която се извършва при задействане на таймера:

OUT        Изпълнява командата OUT с указаните от [,<Изход>,<On/Off>,<Време>] параметри.
Clip        Прави  позвънявания тип <Clip> на групата телефонни номера <Event>
Ring        Прави позвънявания тип <Ring> на групата телефонни номера <Event>
Call        Прави  позвънявания тип <Call> на групата телефонни номера <Event>
ACTIVE        Изпълнява командата ACTIVE  с указаните от {,<On/Off>,<Време>]} параметри.
STAT        Изпраща съобщение със статуса на системата на групата телефонни номера <Event>. Еквивалентно на изпълнение на командата STAT?.

 

Следващите параметри са задължителни при използването на някои опции на [,<OUT/VOICE/Clip/ACTIVE/STAT>]

 

{,<Изход>,<On/Off>,<Време>} Тези параметри са задължителни при използване на вариант OUT. В останалите случаи не трябва да присъстват и водят до възникване на грешка.

 

{,<On/Off>,<Време>} Тези параметри са задължителни при използване на вариант ACTIVE. В останалите случаи не трябва да присъстват и  водят до възникване на грешка.

 

 

Примери:

 TIMER 1 или TIMER 1,On    Активират Timer 1.

 

 TIMER 1,Off        Деактивира таймер 1.

 

 TIMER 3,ONCE,Clip,13:20:00 или TIMER 3,ONCE,Clip,13:20:00

При достигане на 13:20:00 устройството ще направи позвъняване тип <Clip> и таймера ще се деактивира.

 

 Командата е използвана и в примера Известяване за преминаване през обект.TIMER 3,ONCE,OUT,13:20:00,1,On,0, или TIMER 3,ONCE,OUT,13:20:00,1,On,0

Всеки път при достигане на 01:05:10 часа ще се изпълнява командата OUT 1,On,0

 

 TIMER 1,13:20:00 или TIMER 1,13:20:00

Активира таймера и сменя времето му на задействане. Останалите му настройки остават

 

Особености:

Използването на командата без незадължителния параметър [,<On/Off>] активира таймера!
Ако времето на задействане на таймера бъде установено на час преди текущия то таймера ще задейства в указания час на следващото денонощие.