Общи типове параметри

Top  Previous  Next

Някои от командите използват идентични типове параметри. Синтаксиса и особеностите им не са описани отделно за всяка команда. Това е направено в тази част и е валидно за всяка команда която използва съответния тип параметър.

<Група Телефони>

  Този параметър указва група от телефонни номера. Има четири възможни варианта:

         - Config

          Указва групата Телефонни номера от които може да се конфигурира и управлява устройството.

         - Command

          Указва групата Телефонни номера от които може да се получават командни съобщения за управление.

         - Event

          Указва групата Телефонни номера на които се изпраща съобщение при възникнало събитие.

         - Call

          Указва групата Телефонни номера от които е разрешено входящо повикване.

 Информация относно групите телефонни номера и предназначението им има в частта Телефонни номера.

 

 

<Телефонен номер>

  Този параметър е номер на телефон. Детайлите за работата с  телефонни номера са дадени в частта Телефонни номера.

 

 

<Дата> Формата е ден/месец/година като е задължително използването на 2 цифрено представяне.

 

Примери:    03:09:08

         29:01:08    

 

 

<Час> Формата е час/минути/секунди ( чч:мм:сс ) като е задължително използването на 2 цифрено представяне.

Примери:    03:09:00

         23:51:08

 

<Време>

 Този параметър указва време. Пълния формат е <часове:минути:секунди> като часовете и минутите или само часовете могат да бъдат пропуснати. Ако съответната секция не присъства тя се приема за 0. Няма ограничение за числата в съответната секция. Устройството съхранява и борави с времената в секунди. Времето което параметъра указва се изчислява по формулата:

 

Тsek =  (часове * 3600) + (минути * 60) + секунди

 

Интервала стойности които този параметър може да има е указан в описанието на командата в която е използван.

 

Примери:

 

Параметър

Време в формат чч:мм:сс

Време в секунди

361

00:06:01

361

01:10:1

01:10:01

4201

1:10

00:01:10

70

1::1

01:00:01

3601

12:

00:12:00

43200

10::

10:00:00

36000

 

 

<Вход> Номер на вход. Допустим диапазон от 1 до 3.

 

<Съобщение> Задава съобщение дефинирано от потребителя. Дължината на съобщенията може да бъде от 5 до 80 символа. За край на съобщението се използва символа #.  Могат да се използват букви цифри и символи.

Задаваното съобщение се разделя със символа / на две части. Частта преди този символ се изпраща ако съобщението се изпраща при преход от "Off" към "On",а частта след него след ако прехода е от "On" към "Off". Не се допуска някоя от частите да съдържа по малко от 2 символа.

При отсъствие на символа / в съобщението,текста който се изпраща при двата прехода е един и същ.

Ако параметъра е само # се изтрива зададеното от потребителя съобщение и се изпраща заводски програмираното по подразбиране.

При изпращане на командата от АТ Интерфейсa този параметър задължително трябва да бъде в кавички.

Пример за такова използване,командата ICFG използвана по този начин:

 AT>ICFG=1,"Door Open/Door Close#"