Конфигурационни Команди

Top  Previous  Next

Конфигурират настройки и опции на устройството. Има възможност тази група команди да бъде разрешена само за съобщенията идващи от телефонни номера включени в групата <Config>. Тази възможност е осигурена от Филтъра за входящите телефонни номера.

Списък на тази група команди с кратко описание:


ACTVOFF <NOT\Call\Clip\STAT>,<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>[,<Време>,<Време>]

ACTVON <NOT\Call\Clip\STAT>,<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>[,<Време>,<Време>]

 Задава поведението на устройството при активиране и деактивиране.


CALLCFG <REJECT/OUT/VOICE/Clip/ACTIV/STAT>[,<Параметър 1>][,<Параметър 2>][,<Параметър 3>]

 Конфигурира поведението на устройството при входящо позвъняване.


CallLIVE <Време>,<Време>,<Време>

 Конфигурира времената на актуалност на изходящите позвънявания.


DISI <Вход>

 Установява вход изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството".


FACTORY <Име на устройството>

 Установява заводските настройки на устройството.


ICFG <Вход>,<Inv/Ninv>,<PU/PD>,<NOT/RISE/FALL/CHANGE/IRISE/IFALL/ICHANGE>,<NOT/MSG/ACTIV/DEACTIV/Clip/Call/Ring>,<Време>

 Конфигуриране функционалността на вход.


IMSG <Вход>,<Съобщение>

 Установява съобщението асоциирано с вход.


LOADSTG <BACKUP/EXAMPLE><Име на устройството>

 Зарежда резервното копие на настройките или настройките на примера Използване за контрол на достъпа до обект.


MSGLIVE <Време>,<Време>,<Време>

 Установява времената за изпращане на изходящите SMS.


NAME <Име>

 Сменя потребителско задаваното име на устройството. Това име присъства в всички изпращани от устройството съобщения.


OPT <EN/DIS><STMSG | PWCTRL | PWLCTRL | CRCTRL | IGNCTRL | RMSG | ATPASS | MSGDIS | CRD >

 Установява състоянието на опции на устройството.


PASS <Парола>,<Име на устройството>

 Сменя паролата за достъп


PWCHKCFG <On/Off>,<Ulow цяла част>,<Ulow дробна част>,<Ulow Хистерезис>,<Uh цяла част>,<Uh дробна част>,<Uh Хистерезис>

 Конфигурира следенето на външното захранващо напрежение за излизане извън зададени предели.


PWCTRL <On/Off><Време на филтрация>

 Конфигурира контрола на външното захранващо напрежение.


PWMSG <Съобщение>

 Установява съобщенията които се изпращат при отпадане и възстановяване на външното захранващо напрежение.


PHADD <Група Телефони>,<Телефонен Номер>

 Добавя телефонен номер към посочената група.


PHDEL <Група Телефони>,<Телефонен Номер>

 Изтрива телефонен номер от посочената група.


PHGRSETALL <Телефонен Номер>[,<Телефонен Номер>][,<Телефонен Номер >],[<Телефонен Номер>]

 Установява телефонните номера във всички групи.


PHGRSET <Група Телефони>,<Телефонен Номер>[,<Телефонен Номер>][,<Телефонен Номер >],[<Телефонен Номер>]

 Установява телефонните номера в посочената група.


SMSICFG <DLG/Clip/NORMAL>,<DPHN/MSG>,<Телефонен номер>,<OFF/CONFIG/ALL>

 Конфигурира SMS интерфейса.


SAVESTG

 Записва текущите настройки на устройството в резервното копие.


TIME [ <+/- Секунди>]  / [ <Дата>,<Час> ]

 Сверява часовника на устройството.


TIMER <Номер> [,<ACTIVATE/STOP>] [,<ONCE>] <OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT>[,<Изход>,<On/Off>,<Време>]

 Установява настройките,активира или дезактивира указания таймер


TIMERS <ON/OFF> < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >

 Aктивира или дезактивира указаните таймери.