Управляващи Команди

Top  Previous  Next

 ACTIVE <ON/OFF>[,<Време>]

Установява състоянието на устройството.Опционално,след зададеното време в секунди.


 CREDIT <Секретния номер на ваучер>

Зарежда ваучер в картата на устройството.


 OFF

Изключва устройството ако външното захранващо напрежение отсъства.


 OUT <Изход>,<ON/OFF>[,<Време>]

Установява указания изход в указаното състояние. Опционално,за указаното време в секунди.


 OUTS <ON/OFF за Изход 1>,<ON/OFF за Изход 2>[,<Време>]

Установява всички изходи в указаното състояние. Опционално,за указаното време в секунди.


 RESET

Рестартира устройството