Свързване към алармена система

Top  Previous  Next

Желаната функционалност е следната:

 Устройството се активира/деактивира твърдо чрез напрежение постъпващо от алармена система. Устройството трябва да е активно при приложено напрежение 12V.

 Устройството трябва да изпраща съобщение при затваряне на контакт на реле на алармената система.

 Устройството трябва да позвънява при подаване на напрежение 5V от алармената система.

 Устройството да следи напрежението на 12V акумулатор на алармената система и при отпадане или спадане под зададена граница да изпраща съобщение.

 Алармената система трябва да може да се деактивира чрез позвъняване. Алармената система има вход "Stop" който при кратковременно окъсяване към маса я деактивира.

 

Хардуерна конфигурация:

 Напрежението за деактивиране се подава на вход 3. Входа се конфигурира да бъде с включен Pull-Down резистор за да бъде с по високо напрежение на задействане.

 Напрежението 5V се подава на вход 2.Входа се конфигурира да бъде с включен Pull-Up резистор за да бъде с по ниско напрежение на задействане.Според техническите характеристики това напрежение е 3.3-4.5V,следователно напрежението подавано от алармената система ще бъде достатъчно за задействане на входа.

 Контакта на релето се свързва между маса и вход 1.Входа се конфигурира да бъде с включен Pull-Up резистор който да осигурява напрежение на входа при отворен контакт на релето.

 Устройството се захранва от акумулатора на алармената система. По този се следи за това напрежение и устройството дозарежда вградения си акумулатор от него.

Следващата схема показва връзките с алармената система:

 

Example_ConnectToAllarmSystem

 

Софтуерна конфигурация чрез команди:

 

 - Конфигуриране на вход 1:

         ICFG 1,INV,PU,RISE,MSG,60

         - INV        Указва отсъствието на напрежение на входа да бъде възприемано като състояние "On". Тоест при задействане на релето състоянието на входа ще бъде "On".

         - PU        Включва Pull-Up резистор към входа.

         - RISE и MSG        Указват прехода от "Off" към "On" да генерира събитие при което да се изпращат съобщения.

         - 60        Указва време на филтрация 60 секунди. След като е изпратено съобщение за затваряне контакта на релето започва да тече това време. Ако преди изтичането му релето отвори контакта си и пак го затвори,съобщение няма да се изпрати.

 

 - Конфигуриране на вход 2:

         ICFG 2,NINV,PD,RISE,Ring,0

         - NINV        Указва наличието на напрежение на входа да бъде възприемано като състояние "On". Тоест при подаване на 5V от алармената  система,състоянието на входа ще бъде "On".

         - RISE и Ring        Указват прехода от "Off" към "On" да генерира събитие при което устройството прави позвънявания от тип <Ring> на телефонните номера от групата <Event>.

         Последния параметър не се използва при опцията Ring.

 

 - Конфигуриране на входа за активиране, вход 3.

  Конфигурацията се прави с 2 команди DISI и ICFG.

         DISI 3        Указва вход изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството" да бъде вход 3.

         ICFG 3,INV,PU,NOT,MSG,0

           - INV        Указва отсъствието на напрежение на входа да бъде възприемано като състояние "On". Тоест при подаване на 12V от алармената  система състоянието на входа ще е "Off" и тъй като входа е конфигуриран като вход изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството",ще се установи активен режим на работа.

          - PU        Включва Pull-Up резистор към входа.

           - MSG,0 Тези два параметъра не се използват поради забраната за генериране на събития от този вход с опцията NOT.

 

 - С командата IMSG за входове 2 и 3 се конфигурират съобщенията които ще се изпращат.

 

 - Конфигуриране на деактивирането на алармената система чрез входящо повикване.

    Това става чрез командата CALLCFG.

         CALLCFG OUT,1,ON,5

 Тази команда конфигурира поведението на устройството при входящо повикване от телефонен номер включен в групата <Call>.Поведението ще бъде като от изпълнение на командата OUT 1,ON,5. Тоест изход 1 ще се включи и след 5 секунди ще се изключи.При включването на изхода нормално отворения контакт на релето му ще се затвори и ще окъси входа "Stop" на алармената система към маса и ще я деактивира.

 

 - Разрешаване на следенето на външното захранващо напрежение с командата OPTION.

         OPTION EN,PWCTRL,PWLCHK

 

 - Задаване на телефонните номера които трябва да се уведомяват за възникналите събития.Това е групата <Event>.

 - Задаване на телефонните номера които може да се прави деактивиране. Това е групата <Call>.

 - Задаване на телефонните номера от които могат да се приемат командни съобщения. Това са групите <Config> и <Command>

   Ako за всички групи ще се използват едни и същи телефонни номера може да се използва командата PHGRSETALL. Да се има пред вид че в групата <Call>,<Config> и <Command>  телефонните номера трябва да бъдат в пълния си вид,тоест заедно с кода на държавата.За България +359.Работата с групите телефонни номера е описана в частта Телефонни номера.

 

След като е сигурно че групите телефонни номера са конфигурирани правилно може да се активира и Филтъра за входящите телефонни номера.Това става с командата REP. Заедно с активирането на филтъра се установяват и настройките по подразбиране на SMS интерфейса.

REP Clip,MSG,0885123456,ALL

 

След тази конфигурация устройството е готово за работа.