Използване за контрол на достъпа до обект

Top  Previous  Next

Желаната функционалност е следната:

 - Контрол на отварянето на 4 врати на които има монтирани микроключета които отварят контактите си при отваряне на вратата.

 - Активиране една минута след натискане на бутон с нормално отворен контакт.

 - Деактивиране чрез позвъняване.

 - Захранване чрез адаптер от мрежата.

 - Следене на мрежовото захранване на обекта.

 

Хардуерна конфигурация:

 За захранване на устройството се използва адаптер 12V/0.5A. Според техническите характеристики този адаптер е подходящ за целта.

 Четирите врати се групират в две групи по две врати като всяка от групите е свързана към отделен вход.        

 Връзките са показани на следващата схема:

 

  Example_ObjectCtrl

 

 

За независимост на следенето на състоянието на контактите на микроключетата и бутона за активиране от липса на мрежово напрежение се използват Pull-Up резисторите на входовете които са свързани към вградения акумулатор.При отворен контакт свързан към съответния вход,Pull-Up резистора осигурява наличието на напрежение.Pull-Up резисторите се активират чрез командите ICFG за всеки от входовете.

Микроключетата на вратите са свързани в две двойки последователно. При отваряне на което и да е от двете ключета веригата се отваря и на входа има напрежение.

Мрежовото напрежение се следи чрез следенето на външното захранване на устройството +V,което идва от адаптера.

 

Софтуерна конфигурация чрез команди:

 

 - Конфигуриране на вход 1:

         ICFG 1,INV,PU,RISE,ACTIV,60

         - INV        Указва че липсата на напрежение,в случая затварянето на контакта на бутона,ще се възприема за състояние "On".

         - PU        Указава активиране на Pull-Up резистора за съответния вход.

         - RISE        Указва генериране на събитие при преход от "Off" към "On",тоест при натискане на бутона.

         - ACTIV и 60        Указват устройството да се активира 60 секунди след възникването на събитие,тоест след натискане на бутона  за активиране.

 - Конфигуриране на входове 2 и 3:

         ICFG 2,NINV,PU,RISE,MSG,600

         ICFG 3,NINV,PU,RISE,MSG,600

         - NINV        Тъй като при отваряне на врата на съответния вход се появява напрежение и тази опция указва липса на инверсия,то при отворена врата състоянието на входа ще бъде "On".

         - PU        Указава активиране на Pull-Up резистора за съответния вход.

         - RISE        Указва генериране на събитие при преход от "Off" към "On",тоест при отваряне на врата.

         - MSG        Указва изпращане на съобщение при възникване на събитие.

         - 600        Указва време на филтрация 600 секунди или 10 минути. Това означава че след като е изпратено съобщение за отварянето на врата свързана към съответния вход започва да тече това време.Ако преди изтичането му вратата е затворена и отворена пак,съобщение няма да се изпрати.

 

 - С командата IMSG за входове 2 и 3 се конфигурират съобщенията които ще се изпращат при отваряне на врата.

 

 - Конфигуриране на деактивирането на устройството чрез входящо повикване чрез командата CALLCFG.

         CALLCFG DEACT

 

 - Разрешаване на следенето на външното захранващо напрежение.

         OPTION EN,PWCTRL

 

 - Задаване на телефонните номера които трябва да се уведомяват за възникналите събития.Това е групата <Event>.

 - Задаване на телефонните номера от които може да се прави деактивиране. Това е групата <Call>.

 - Задаване на телефонните номера от които могат да се приемат командни съобщения. Това са групите <Config> и <Command>

   Ako за всички групи ще се използват едни и същи телефонни номера може да се използва командата PHGRSETALL. Да се има пред вид че в групата <Call>,<Config> и <Command>  телефонните номера трябва да бъдат в пълния си вид,тоест заедно с кода на държавата.За България +359.Работата с групите телефонни номера е описана в частта Телефонни номера.

 

След като е сигурно че групите телефонни номера са конфигурирани правилно може да се активира и Филтъра за входящите телефонни номера.Това става с командата SMSICFG. Заедно с активирането на филтъра се установяват и настройките по подразбиране на SMS интерфейса.

REP Clip,MSG,0885123456,ALL

 

За подпомагане на усвояването на работата с устройството се предлага и възможността тази конфигурация да се зареди чрез само една команда.

Това става с командата: LOADSTG EXAMPLE,<Име на устройството>

Преди зареждането на тази конфигурация е необходимо да се конфигурират телефонните номера които ще се ползват. Te се съхраняват и възстановяват след зареждането и. Това е важно тъй като филтъра за входящи телефонни номера се задейства и в противен случай ще се загуби контрол върху устройството през SMS интерфейса.

При тази команда се задават следните съобщения при отваряне на вратите:

 "Door 3-4 open!" и "Door 3-4 open!"

В конфигурацията на SMS Интерфейса се задава телефонен номер по подразбиране първия от групата <Command>