Известяване за преминаване през обект

Top  Previous  Next

Желаната функционалност е следната:

 Необходимо е да се задава часови диапазон през който да свети червена лампа указваща че достъпа до обекта е забранен. Обекта се контролира с 2 датчика които затварят нормално отворения си контакт за няколко секунди при преминаване през обекта. При задействане на датчик през забранения период от време се изпраща съобщение указващо кой от двата датчика е задействал.

При позвъняване на устройството трябва да връща съобщение с информация за състоянието в което се намира.

 

Хардуерна конфигурация:

 Използват се 2 входа на устройството които се конфигурират да бъдат с включени Pull-Up резистори които да осигуряват напрежение на входовете при отворен контакт на релетата на датчиците.

Лампата се включва на нормално отворения контакт на Изход 1.

 Следващата схема показва връзките които трябва да се направят:

 

 

            Example_ObjectTimeZoneCtrl

 

Софтуерна конфигурация чрез команди:

 Приема се че устройството е в състояние Заводски настройки. Ако не е с командата FACTORY трябва да се установят предварително.

 

 - Конфигуриране на вход 1 и вход 2:

         ICFG 1,INV,PU,RISE,MSG,60

         ICFG 2,INV,PU,RISE,MSG,60

         - INV        Указва отсъствието на напрежение на входа да бъде възприемано като състояние "On". Тоест при задействане на релето състоянието на входа ще бъде "On".

         - PU        Включва Pull-Up резистор към входа.

         - RISE и MSG        Указват прехода от "Off" към "On" да генерира събитие при което да се изпращат съобщения.

         - 60        Указва време на филтрация 60 секунди. След като е изпратено съобщение за затваряне контакта на релето започва да тече това време. Ако преди изтичането му релето отвори контакта си и пак го затвори,съобщение няма да се изпрати.

 

 - Конфигуриране на съобщенията които е необходимо да се получават при задействане на контакт на датчик през забранения период.

Прави се с командата IMSG. Подробности за работата с нея има в описанието и.

 

 - Конфигуриране на Таймерите.

 За конфигурация на таймерите се използва командата TIMER. За примера се използва време за активиране 18:00:00 и време на деактивиране 8:00:00. Използват се 2 таймера които дават началото на забранения период. Първия активира устройството а втория го деактивира.

 TIMER 1,on,18:00:00,ACTIVE,on,0

 TIMER 2,on,08:00:00,ACTIVE,off,0

С командите ACTVON и ACTVOFF се задава поведението на устройството при активиране и деактивиране.

 ACTVON Call,ON,NOT

Указва при активиране да се направи позвъняване тип <Ring> към групата телефони <Event> и Изход 1 да се включи.

 ACTVOFF NOT,OFF,NOT

Указва при деактивиране Изход 1 да се изключи.

 

- Конфигуриране на изпращането на информация за състоянието на устройството при входящо повикване.

С командата CALLCFG се настройва да се изпраща съобщение със статуса на устройството при входящо повикване.

 CALLCFG stat

 

- Конфигуриране на телефонните номера с които потребителя ще работи

Информация относно конфигурирането на телефонните номера има в частта Телефонни номера.

 

- Установяване на настройките на SMS интерфейса и опционално активиране на филтъра за входящите телефонни номера.

Операцията се извършва с командата SMSICFG.

Първите три параметъра се отнасят за настройките на SMS интерфейса. Настройват се спрямо желанието на потребителя и не са определящи за работата на устройството.

 

Последния параметър може да включи филтъра за входящите телефонни номера. Ако филтъра ще бъде включен,преди да се изпрати командата трябва да има увереност че в групата <Config> присъства телефонен номер който е достъпен.В противен случай устройството няма да може да се конфигурира през SMS интерфейса.За устройствата които нямат опционалния USB интерфейс това означава че ще е необходима ресетваща карта за възстановяване контрола върху устройството.

 

Ако филтъра е изключен командни съобщения могат да се получават от произволен номер. Сигурността на управлението на устройството се определя само от паролата му,която трябва да бъде включена в командното съобщение.

 

По голяма сигурност гарантира частичното вкючване на филтъра. В този случай конфигурационни команди могат да се получават само от телефонни номера  които са в групата <Config>.

Със SMS идващ произволен номер устройството ще може:

Да се активира/деактивира
Ако липсва мрежово напрежение устройството ще може да се изключи с командата OFF. Като при възстановяване на мрежовото напрежение ще се включи отново.
Да се управлява състоянието на червената лампа чрез командата OUT
Да се зарежда кредит от ваучер.
Да се изпълняват всички информационни команди.

Но няма да могат да се променят конфигурациите му.

 

Най голяма сигурност има пълното включване на филтъра. Тогава командни съобщения могат да се получават само от телефоните в групата <Config>.

 

 

Работа с устройството:

Активиране може да се направи с команда през SMS Интерфейса по всяко време.

 ACTIVE on

Ако устройството е в активно състояние командата не прави нищо.

 

Деактивиране:

 ACTIVE off

Ако устройството е в неактивно състояние командата не прави нищо.

 

Забрана за автоматично активиране:

 TIMER 1,off

Ако устройството в момента е активирано тази команда няма да го деактивира. Тя забранява следващото активиране.

След тази команда устройството се деактивира автоматично в зададеното на Timer 2 време а активирането може да се прави с със команда ACTIVE on.

 

Разрешаване на автоматичното активиране:

 TIMER 1,on         Њ

 

 TIMERS off,1,2

Изключва автоматичното активиране и автоматичното деактивиране

 TIMERS on,1,2         Њ

ги вкючва.

 

Смяна на часа за активиране:

 TIMER 1,19:00:00         Њ

 

Смяна на часа за активиране:

 TIMER 2,07:30:00         Њ

 

Проверка на времената на таймерите с командата TIMERT?:

 TIMERT? 1,2

Отговор: <Timert?>:<1,19:00:00>:<2,07:30:00>

 

 

ЊАко в момента на получаване на командното съобщение часа на задейсване е вече преминал с повече от минута то таймера няма да се задейства през текущото денонощие.