Входящи повиквания

Top  Previous  Next

Устройството може да се програмира да изпълнява определено действие при входящо повикване от телефонен номер включен в групата <Call>. Ako телефонния номер не присъства в тази група повикването се отхвърля веднага.Програмирането става чрез командата CALLCFG. Текущата конфигурация може да се провери с командата CALLCFG.

 

Вариантите са следните:

Активиране/Деактивиране

         Еквивалентно на изпълнението на командата AVTIV със съответни параметри.

Управление на изход.                

         Еквивалентно на изпълнението на командата OUT със съответните параметри.

Изпращане на съобщение със статуса на устройството на номера от който е направено позвъняването.

         Еквивалентно на изпълнението на командата STAT? като съобщението се изпраща на телефонния номер от който е направено входящото повикване.

Установяване на гласова връзка.

         Устройството отговяря на входящото повикване и се установява гласова връзка. Тази възможност е необходима при наличие на опционалните Микрофонен вход и/или Изход за маломощен високоговорител.

Еднократно позвъняване на  номера от който е направено входящото повикване <Clip>.

         Служи за проверка нормалната работа на устройството. Ако устройството работи но има открита неблокираща грешка то няма да бъде върнато позвъняване.