Информационни Команди

Top  Previous  Next

ACTVACT?

 Връща информация за настройките направени с ACTVON и ACTVOFF.


CALLCFG?

 Връща информация за конфигурацията на поведението на устройството при входящо позвъняване.


CallLIVE?

 Връща времената на актуалност на изходящите позвънявания.


DEVINFO?

 Връща информация за устройството.


DISI?

 Връща номера на входа изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството".


ICFG? <Вход>

 Връща информация за конфигурацията на посочения вход.


IMSG? <Вход>

 Връща съобщението асоциирано с посочения вход.


INPS?

 Връща състоянието на входовете.


MSGLIVE?

  Връща времената за изпращане на изходящите SMS.


OPTEN?

 Връща списък с активираните опции на устройството.


OUTS?

 Връща състоянието на изходите и съответстващите им таймери.


PHGR? <Група>

 Връща съдържанието на посочената група телефони.


PWMSG?

  Връща установените съобщения които се изпращат при отпадане и възстановяване на външното захранване.


PWCHKCFG?

 Връща информация за конфигурацията на контрола на напрежението на външното захранващо напрежение.


SMSICFG?

 Връща настройките по подразбиране на SMS интерфейса и режима на Филтъра за входящите телефонни номера.


STAT?

 Връща статуса на устройството.


TIME?

 Връща датата и часа на часовника на устройството.


TIMER? < Номер | Номер | Номер >

  Връща информация за конфигурацията на от един до 4 таймера


TIMERТ? < Номер | Номер ... | Номер >

  Връща информация за времето на задействане на от един до 8 таймера.