Функционалност на входовете

Top  Previous  Next

Устройството има 3 входа с еднаква функционалност.Функцията която ще изпълнява всеки един от тях се програмира независимо за всеки един от тях с командата ICFG,а текста на съобщенията които се изпращат при възникване на събитие се задава с командата IMS.

Всеки вход се програмира дали да има резистор включен между входа и маса / Pull-Down / или резистор включен между входа и плюс на  вградения акумулатор /Pull-Up/. Функцията на тези резистори е да зададат напрежение на входа когато такова няма подадено от външен източник. Напрежението на задействане е различно за 2 та варианта и може да се види в техническите характеристики на устройството.

 

Пример за функцията на Pull-Up резистора е следната схема:

 

                            Pull-Up

 

Както се вижда от схемата при отворен контакт на бутона напрежение на входа ще бъде подадено през Pull-Up резистора и то ще бъде равно на напрежението на акумулатора. При затваряне на контакта на релето входа ще бъде свързан към маса. Напрежението на входа ще бъде 0 Волта.

 

Пример за функцията на Pull-Down резистора е следната схема.

 

                              Pull-Down

 

 

Както се вижда от схемата при отворен контакт на бутона напрежението на входа ще бъде 0 Волта тъй като входа е свързан с GND през Pull-Down резистора.При затваряне на контакта напрежението на входа ще бъде равно на външното захранващо напрежение +V.

 

Един от входовете може да се използва за контрол на режима на работа на устройството. Входа изпълняващ тази функция се задава чрез командата DISI. Детайли относно режима на работа има в частта Режим на работа. Устройството преминава в Неактивен режим при състояние "On" на входа. Кое физическо състояние,наличие или отсъствие на напрежение да се приема за "On" се задава с командата ICFG за съответния вход.