Входно изходен конектор

Top  Previous  Next

      Connector_10pin&Box1

 

 

 

 

Означение

Описание

1

OUT1-COM

Изход 1 общ извод на релето

2

OUT1-NC

Изход 1 нормално затворен

3

OUT1-NO

Изход 1 нормално отворен

4

OUT2-1

Изход 2

5

OUT2-2

Изход 2

6

INPUT1

Вход 1

7

INPUT2

Вход 2

8

INPUT3

Вход 3

9

+V

Плюс на захранването

10

GND

Маса