Изходящи позвънявания

Top  Previous  Next

Особеностите на GSM мрежите правят изходящото позвъняване по ненадеждно при използване за известяване за събитие в сравнение с изпращането на SMS . Също така то не носи информация за възникналото събитие от което следва ограничението че за повечето приложения само едно от контролираните от устройството събития е целесъобразно да бъде настроено да се известява с изходящо позвъняване.

Причините които могат да възпрепятстват успешното изходящо позвъняване са много:

Липса на сигнал на оператор,претоварена мрежа или друг проблем с GSM мрежата при устройството или при абоната към който се прави позвъняването.
Изключен телефон на абоната към който се прави позвъняването.
Абоната към който се прави позвъняването е ограничил входящите си повиквания.
Абоната към който се прави позвъняването в момента провежда разговор.Телефона е зает.
Разпадане на връзката по време на позвъняването.
Липса на кредит при използване на предплатена карта от устройството.
Неплатена сметка на картата на устройството.

 

От друга страна изходящото позвъняване има предимството че е безплатно. Това че входящо позвъняване при повечето GSM апарати се индицира по продължително и привлича вниманието по добре от приет SMS също е предимство. Също така абоната към който се прави позвъняването може да информира устройството чрез отхвърлянето на позвъняването с Reject че вече е осведомен за събитието.

 

За различни ситуации устройството може да прави 3 вида изходящи позвънявания:

<Call>        Позвъняване изискващо потвърждение от от номера към който се прави. Потвърждение се прави с отхвърляне на входящото повикване /Reject/. При приемане на входящото повикване устройството веднага прекъсва връзката и това не се приема за потвърждение.Всяко позвъняване е с продължителност 40 секунди.Този тип позвъняване не може да се прави коректно към стационарен телефон поради това че няма начин да бъде реализирано потвърждението. Това е най надеждния вид изходящо позвъняване. При него има сигурност че ако до изтичане времето на актуалност се появят условия за успешно позвъняване то ще бъде направено и съответния човек ще бъде информиран за събитието.
<Ring>        Позвъняване не изискващо потвърждение от абоната. Прави се позвъняване с продължителност 40 секунди. Позвъняването може да бъде отхвърлено и това се приема за успешно позвъняване. При приемане на входящото повикване устройството веднага прекъсва връзката и това не се приема за успешно позвъняване и се продължава със следващ опит. При този тип има сигурност че ако преди изтичането на времето за актуалност се появят условия за успешно позвъняване то ще бъде направено. Но за разлика от предишния тип няма сигурност че съответния човек е информиран за събитието.
<Clip>        Еднократно позвъняване. Този тип позвънявания не е подходящ за известяване за събитие. При него няма сигурност дали позвъняването е успешно направено.

 

Ако абоната към който се прави позвъняване 2 пъти отговори с приемане на обаждането то изходящото обаждане се изтрива от опашката и се прави съответния запис в лога. При някои случаи оператора отваря линията и се установява връзка. Това е еквивалентно на приемане на обаждането. Примери за такива случаи са:

Недостатъчен или намалял кредит.на предплатената карта. При някои оператори оператора отваря линията веднага и съобщава за ситуацията след което евентуално се продължава с изходящото обаждане.
Телефона към който се прави позвъняването не е в обхват.
Телефона към който се прави позвъняването е блокиран
Телефона към който се прави позвъняването е с активирана гласова поща.
При някои проблеми с GSM мрежата.

При липса на тази възможност устройството ще продължава с опитите за позвъняване към съответния номер до изтичане на времето на актуалност. А в някои от случаите тези обаждания се таксуват / Примерно случая с активирана гласова поща и обаждане тип <call>/

 

За осигуряване на възможно най надеждно извършване на изходящите позвънявания в описаните по горе сложни условия устройството има уникален алгоритъм за извършването им. За да се работи с устройството е добре този алгоритъм да се познава.

 

Всяко изходящо позвъняване се добавя в Опашката за позвънявания. Тази опашка има капацитет от 10 позвънявания и за всяко позвъняване добавено в нея се пази телефонния номер към който трябва да бъде направено,времето на актуалността му и вида на позвъняването.

Времето на актуалност определя до колко време след добавянето в опашката е актуално то да бъде направено. При изтичане на времето на актуалност на позвъняването то се отстранява от опашката.Времената на актуалност могат да се конфигурират с командата CALLLIVE . и по подразбиране /Заводски настройки/ тези времена са 10 минути.

Позвъняване се прави като се взема първото в опашката позвъняване и се прави опит да бъде осъществено. При успешно осъществяване то се изтрива и се взема следващото ако има такова. При неуспешно позвъняване в резултат на временна грешка,слаб сигнал,проблем по GSM мрежата,проблем при абоната към който се прави позвъняването или друг възможно временен фактор,съответното позвъняване се добавя в края на опашката.

Следващата блок схема показва работата на устройството при извършване на позвънявания.

 

            Make_Cals

 

Наличието на позвънявания в опашката не възпрепятства приемането и изпращането на SMS-и.

Да се има пред вид че изходящи позвънявания не могат да се правят при установена гласова връзка с устройството / опцията VOICE на командата CALLCFG /  Това прави изходящите позвънявания по ненадеждни при използване на тази опция в сравнение с известяването чрез SMS-и,които могат да се изпращат дори при този случай.

 

Устройството може да се настрои да извършва изходящи позвънявания в следните случаи.

Потвърждение на изпълнена команда при работа с SMS Интерфейса. Използват позвънявания тип <Clip>.
Събитие "Промяна състоянието на вход". Конфигурира се с командата ICFG. Може да се използват и трите вида позвънявания.
Връщане на позвъняване при входящо повикване. Конфигурира се с командата CALLCFG.Използват позвънявания тип <Clip>.