Изходящи съобщения

Top  Previous  Next

Всички съобщения изпращани от устройството започват с "MG08:<Име на устройството>" след което следва текста на съобщението. Във всички съобщения изпращани в резултат на възникване на събитие,например промяна състоянието на вход,в съобщението се включва и датата и часа на събитието. Тоест всяко такова съобщение започва с "MG08:<Име на устройството>:<Дата и час на събитието>".

 

В устройството е предвидена възможност потребителя да задава текста на някои от съобщенията които се изпращат. Това се отнася за:

Съобщенията асоциирани с входовете.
Съобщенията за контрол на външното захранващо напрежение.

 

При липса на зададени от потребителя съобщения се използват заводски зададените.

Дължината на съобщенията може да бъде от 5 до 80 символа,като могат да се използват букви цифри и символи с изключение на символа # ,който при командите за задаване текст на съобщение означава край на текста.

Задаваното съобщение се разделя със символа / на две части. Частта преди този символ се изпраща ако съобщението се изпраща при преход от "Off" към "On",а частта след него след ако прехода е от "On" към "Off". Не се допуска някоя от частите да съдържа по малко от 2 символа.

При отсъствие на символа / в съобщението,текста който се изпраща при двата прехода е един и същ.

 

Съобщенията асоциирани с входовете се задават с командата IMSG и могат да се видят с командата IMSG?.

Съобщенията които се изпращат при отпадане и възстановяване на захранващото напрежение се установяват с командата PWMSG и могат да се проверят с командата PWMSG?.

 

Пример 1:

Съобщението асоциирано с входа е:

 Door open/Door close

Ако името на устройството е "Guard1",при преминаване на съответния вход от състояние "Off" в състояние "On" ще се изпрати следното съобщение:

MG08:<Guard1>: <05/06/08,5:45> Door open

А при преминаване от "On" към "Off" съобщението ще бъде:

MG08:<Guard1>: <05/06/08,5:45> Door close