Телефонни номера

Top  Previous  Next

Групите телефонни номера могат да имат от 0 до 4 телефона. Всеки телефонен номер може да има от 10 до 30 числа като може да започва с '+'.

Съдържанието на групите може да се конфигурира чрез командите:

 - PHADD <Група>,<Телефонен номер>

 Добавя телефонен номер към посочената група.

 - PHDEL<Група>,<Телефонен номер>

 Изтрива телефонен номер от посочената група.

 - PHGRSET <Група>,<Телефонен номер 1>,<Телефонен номер 2>,<Телефонен номер 3>,<Телефонен номер 4>

 Установява телефонните номера в посочената група.

 

- Устройството има следните групи телефонни номера:  

 - <Config>        

  Телефонни номера от които може да се конфигурира и управлява устройството. При активиране на  съответната опция устройството може да получава командни съобщения с които да бъде конфигурирано само от телефонните номера от тази група. Управляващи и информационни команди могат да бъдат получавани и от следващата група.

 - <Command>

  Телефонни номера от които може да се получават управляващи и информационни команди. При активиране на съответната опция изходите могат да се управляват чрез командни съобщения идващи само от телефонен номер включен в тази или по горната група.

 - <Event>

  Телефонни номера на които се изпраща съобщение при възникнало събитие. При възникване на събитие съобщение се изпраща на телефонните номера включени в тази група.

 - <Call>

  Телефонни номера от които е разрешено входящо повикване. Поведението на устройството при входящо повикване се конфигурира с командата CALLCFG.

 

Телефонните номера от групите <Config>, <Command> и <Call> е необходимо да бъдат в пълния формат,тоест с кода на държавата. За пример: +359885123456.

 

С първите 2 групи работи филтъра за входящи телефонни номера. Подробности за работата му има в съответната част.