Възстановяване заводските настройки

Top  Previous  Next

Устройството се продава със заводски установени настройки,описани в таблицата по долу. При необходимост с командата FACTORY те могат да се възстановят.

 

           Настройка

Команда

      Състояние

Поведение на устройството при активиране и деактивиране

ACTVON ACTVOFF

NOT,NOT,NOT,NOT   Не се изпълнява операция.

Поведение на устройството при входящо позвъняване

CALLCFG

REJECT

Време на актуалност на изходящите позвънявания

CallLIVE

10,10,10

Задаване на забраняващ вход

DISI

0 Няма избран вход

Конфигурация на входовете

ICFG

INV,PD,NOT,MSG,0   За всички входове

Съобщения асоциирани с входовете

IMSG

Празни. Изпращат се съобщенията по подразбиране.

Времена на актуалност на изходящите съобщения

MSGLIVE

10,10,10

Име на устройството

NAME

MG08

Всички опции

OPT

Забранени

Парола за достъп

PASS

000000

 

PWCHKCFG

 

Групи телефонни номера

 

Празни

Конфигурация на SMS Интерфейса

SMSICFG

NORMAL,MSG,Невалиден телефонен номер,Off

Таймери

TIMER

STOP,REGULAR,OUT,1,OFF,0 Отнася се за всички таймери.

 

След изпълнение на командата устройството се ресетва.