Символика за синтаксиса на командите

Top  Previous  Next

Някои от командите нямат параметри . При тях синтаксиса е само името на командата. Пример за такава команда е STAT?. Останалите команди имат по един или няколко параметъра. При тях след командата задължително следва пауза и започва списъка с параметрите разделени с точка или запетайка. Във всички примери по долу се използва запетайка.

 

Има следните видове параметри:

Задължителни. Това са командите заградени само с <>. В синтаксиса на командата изглеждат така: <Параметър>.

 Тяхното включване е задължително. Ако такъв параметър бъде пропуснат,при изпълнение на командата възниква грешка и устройството рапортува за възникването и.

Незадължителни. Това са командите които освен с <> са заградени и с [, ]. В синтаксиса на командата изглеждат така: [,<Параметър>]. Тези параметри могат да бъдат пропускани. В описанието на параметъра е пояснено поведението на командата при невключване на параметъра. Обикновено е използване на стойност по подразбиране за съответния параметър.
Задължителни при условие. Това са параметри които са задължителни при някакво условие. В синтаксиса на командата са представени така: {,<Параметър>}. В описанието на командата е пояснено при какви условия съответния параметър е задължителен. Обикновено включването им зависи от стойноста на някой предходен параметър.

 

Самите параметри могат да бъдат представяни по различен начин. Най често са описани чрез списък от възможните стойности разделени с символа /. Пример за такъв параметър е <REJECT/OUT/VOICE/Clip/ACTIVE/STAT> на командата CALLCFG. Този параметър може да има само една от тези стойности. При включването на друга стойност се генерира грешка. В секцията Параметри е описано значението на всяка една от тези стойности.

 

Някои от параметрите са описани с име. В секцията Параметри съответния параметър е посочен с това име и е описано значението му,формата и допустимите стойности. Обикновено такива параметри са с числова стойност. Пример за използване на такъв параметър е командата CALLLIVE.

Има и няколко общи типове параметри които се означават с име и се използват в повече от една команда. Те са описани в частта Общи типове параметри.

 

Друго представяне на параметър е Списък от опции. Такъв параметър е винаги последен в синтаксиса на командата и представлява изброяване на опции като се разделят с точка или запетая. Записа му е <Опция 1 | Опция 2 | Опция 3 .... | Опция N> където Опция 1 .... | Опция N са всички възможни опции които могат да се включват. Реда на включване в командата не е от значение. Не е допустимо една опция да се включва 2 пъти. Пример за използване на такъв параметър е командата OPT. В секцията Параметри е обяснено значението на всяка една от опциите.