Режим на работа

Top  Previous  Next

Устройството има два режима на работа:

Активен: Следи се състоянието на входовете и входното захранващо напрежение. Извършват се зададените операции при възникване на събития.
Неактивен: Не се следи състоянието на входовете и входното захранващо напрежение.

 

По заявка може да се изготвят устройства който нямат неактивен режим.При тях всички команди отнасящи се до режима на работа или се игнорират или връщат съответстващото съобщение за грешка.

 

За установяване режима на работа има няколко варианта:

Твърдо определено от състоянието на зададен вход.

         Активира се при настройване на вход изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството". При конфигуриране чрез SMS интерфейса това става с командата DISI. Когато е конфигуриран вход който да изпълнява тази функция останалите варианти за контрол на режима са недостъпни и се игнорират.

Активиране / Деактивиране от промяна на състоянието на зададен вход или входове.

         Промяната на състоянието на всеки вход може да се използва за активиране или деактивиране на устройството. Конфигурацията чрез SMS интерфейса става с командата INPCFG.

Активиране / Деактивиране чрез команда през SMS интерфейса с командата ACTIVE.
Активиране / Деактивиране чрез входящо позвъняване от телефонен номер включен в групата "Телефонни номера от които е разрешено входящо повикване"

 Възможно е само активиране или само деактивиране чрез този вариант.Тази опция може да се настройва чрез командата от SMS интерфейса CALLCFG. Как се манипулира с съдържанието на съответната група телефонни номера е описано в частта Телефонни Номера

 

Пример за настройка 1:

 

Желаната функционалност е следната:

 - Активиране:  преход от "Off" към "On" на вход 3 след изтичане на 30 секунди след прехода или чрез команда през SMS. На вход 3 е свързан бутон.

 - Деактивиране: Позвъняване или SMS команда.

 

Хардуерна конфигурация:

 Нормално отворения бутон с който устройството ще се активира се свързва между вход 3 и маса.

 

Настройка през SMS интерфейса:

 - Забранява се входа изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството" ако има конфигуриран такъв с командата DISI.

 - Вход 3 се настройва по следния начин с командата ICFG:

         - Инверсия на входа. Отсъствието на напрежение ще се възприема като състояние "On".

         - Вътрешен резистор включен между входа и плюса на вградения акумулатор. Този резистор установява напрежение на входа когато бутона не е натиснат. При натискане контакта му се затваря и напрежението на входа ще бъде 0V. Тъй като е активна инверсия то при натискане на бутона входа е в състояние "On".

         - За събитие се настройва преход от "Off" към "On".

         - За действие се задава активиране

         - За време след което да се активира се задава  30

         Командата заедно с параметрите е следната   ICFG 3,INV,PU,RISE,ACTIVE,30

 - Ако друг вход е конфигуриран да активира/деактивира устройството пак с командата ICFG това се забранява.

 - В групата "Телефонни номера от които е разрешено входящо повикване" трябва да присъстват телефоните от които устройството ще се деактивира чрез позвъняване.Как може да стане е описано в е частта Телефонни Номера.

 

Деактивиране:

При позвъняване устройството отхвърля позвъняването и потвърждава с еднократно позвъняване. Деактивирането чрез SMS става с командата ACTIV OFF,0

 

Пример за настройка 2:

 В примера Използване за контрол на достъпа до обект също има подробно описан пример за използване на режимите на работа.